Effecten van hybride (thuis & kantoor) en volledig thuiswerken

Er is veel veranderd vanaf 2020. We hebben te maken met Corona en de maatregelen vanuit het RIVM en dit heeft veel invloed gehad op ons privéleven en manier van werken. Bedrijven hebben razendsnel moeten schakelen om de kwaliteit en de productiviteit, van voor de Corona pandemie, te behouden. Voor u als werkgever heeft dit wellicht stress opgeleverd. Verschillende vraagstukken komen u vast bekend voor: hoe zorg ik ervoor dat iedereen thuis met de juiste benodigdheden aan de slag kan? Hoe zorg ik dat de productiviteit van de werknemers gelijk blijft? Hoe hou ik zicht op het functioneren en het werkgeluk van mijn werknemers? Of hoe zorg ik voor het kwalitatief opleiden van nieuw personeel? En wat doe ik met de overuren die veel ICT’ers hebben moeten draaien? We lijken met z’n allen bijna gewend aan de nieuwe werkvormen: flexibel thuis en op kantoor (hybride werken) of volledig thuiswerken, maar wat zijn hier nu de effecten van?! In dit artikel geven wij u inzicht over de voor-en nadelen van het hybride werken en thuiswerken, kortom; werken anno 2021!

Onderzoek tijdens de lockdown

Tijdens de lockdown is er onderzoek gedaan onder 600 ondernemingsraden en daarmee onder 350.000 werknemers (OR trends 2021). In dit onderzoek worden voordelen en nadelen van hybride werken en volledig thuis werken, voor zowel werkgevers en werknemers, onder de loep genomen.

Vermindering verzuim, toename in zelfregie en hogere productiviteit en kwaliteit

Een groot voordeel, welke lijkt te voort te vloeien uit de nieuwe werkvormen, is de daling in het verzuim. Bij ruim 24% van de ondernemingen is er een daling te zien in het ziekteverzuim. Bij slechts 8% is er een stijging in het verzuim. Werknemers lijken minder snel geneigd zich ziek te melden, wanneer de optie er is om vanuit huis aan de slag te gaan. Kwaaltjes waarmee men niet naar het kantoor wil, zijn thuis wellicht prima vol te houden. Daarnaast is er sprake van meer zelfregie onder de werknemers. Dit geeft vaak meer ruimte om een passende dagindeling te maken en zorgt daarmee voor minder stress. Voor werkgevers is dit natuurlijk enorm goed nieuws. Een van de grootste kostenposten waar je als bedrijf niet onderuit kan, maar eigenlijk niks mee van doen wil, zijn verzuimkosten!

Compact werkt ondersteunt bedrijven bij HR vraagstukken, zoals over ziekteverzuim, en verleent diensten aan de hand van de LEAN methode. Hiervoor maken we ook gebruik van het sociaal contract. Als bedrijf zijnde kun je hier onder andere invulling geven aan afspraken over ziekte en thuiswerken. Een mooi moment om hier mee te beginnen! Wilt u hier ondersteuning bij of heeft u aanvullende vragen, neem kosteloos contact op met een van onze medewerkers. Ook bij vragen over de voor en nadelen en berekeningen voor eigenrisicodrager kunt u bij ons terecht.

Minder balans tussen privé en werk; hoe kun je hierop inspelen?

Naast voordelen als vermindering verzuim, toename in zelfregie en hogere productiviteit en kwaliteit, zijn er ook enkele nadelige gevolgen aan het nieuwe werken. Zo is er bij een groep werknemers beduidend meer mentale problemen te zien. Een deel van de ondervraagde werknemers geeft aan minder balans te hebben tussen privé en werk (moeilijk te scheiden), minder werkplezier te ervaren en een vorm van eenzaamheid te voelen. Daarnaast is er een groep welke moeite heeft met concentratie wanneer zij thuis werken. Verder niet te vergeten de groep werknemers die zo bevlogen zijn en die alsmaar maar doorgaan. Voor u als leidinggevende of werkgever is dit moeilijk te toetsen op afstand. Tegelijk wilt u dat u werknemers geluk ervaren en daarmee burn-out / psychisch gerelateerde klachten voorkomen.

Compact Werkt geeft inzicht en ondersteunt bedrijven bij HR vraagstukken en verleent oplossingen aan de hand van de LEAN methode. Dit betekent op zoek gaan naar de verspilling bij de mens. Dit doen we door gebruik van het sociaal contract. Als bedrijf zijnde kun je hier, naast de reguliere arbeidsovereenkomst, invulling geven aan afspraken over onder andere verzuimverlof, opleiding, loopbaanplanning en duurzame inzetbaarheid. Een van de knelpunten zijn Burn-out en / of spanning of psychische klachten, dit komt vaak voort uit een (combi van) disbalans in werk/privé, ontbreken van werkgeluk, weinig erkenning of mogelijkheden binnen het bedrijf of persoonlijke eigenschappen en problemen. Door het thuiswerken/hybridewerken, lijken deze klachten nog eerder en bij de eerdere genoemde groep op de loer te liggen.

Hoe kunt u deze verspilling monitoren?

Compact Werkt is gespecialiseerd in het detecteren van duurzaam inzetbaarheidsknelpunten bij uw werknemer(s). Door middel van onze wetenschappelijk bewezen toetsing kunnen wij bij uw werknemers vroegtijdig nagaan of daarmee kans is op verzuim bijvoorbeeld bij burn-out of psychische klachten. De uitkomsten van deze meting worden nabesproken met de coach. Er wordt gewerkt aan de minder sterke kanten, binnen 2 of 3 gesprekken is er al veel mogelijk. De uitkomst is een meer uitgebalanceerde werknemer die thuis en in zijn werk in balans (komt en) blijft en niet 60% maar zelfs voor 90% gaat functioneren!

Kop in het zand, of kiezen en presenteren?

Mocht u, als ondernemers, niks doen dan hoopt u dat alles met het personeel goed gaat. Wilt u meer invloed en geen risico? Kies voor zekerheid: ‘meten is weten’. Met onze LEAN aanpak haalt u het beste voor u en uw medewerkers naar boven. Met deze aanpak komt u  verder, omdat het u mee inzichten geeft. Denk aan het voorkomen van (grijs) verzuim, meer ondersteuning, minder personeelsverloop, meer gemotiveerd personeel, de werknemer meer als ondernemer, toename in zelfregie en hogere productiviteit (van 60% naar 90%) en kwaliteit werken. Tevens krijgt u meer invloed in het wel of niet toekennen van verzuimverlof! Met deze aanpak kiest daarmee voor gelukkig, gezond en productief personeel!

Duurzaam inzetbaar worden én blijven

Om zover te komen wordt er een beroep gedaan op de samenwerking tussen werkgever én werknemer. Om samen te werken dien je altijd afspraken te maken. Vaak loopt het vast met rechten en plichten dier in de AVG zijn vastgelegd, dit maakt veel niet mogelijk. Hoe maken we het wel weer werkbaar? Wat is daarvoor nodig?

Het bedrijf én de werknemers kiezen voor een nieuwe werkwijze.

Met de implementatie inzake onze LEAN aanpak (o.a. het werken met een sociaal contract en onze meting) werken werknemers en werkgever aan een betere samenwerking. Tevens stijgt daardoor de bedrijfsproductiviteit met 30%. Deze aanpak dan ook niet tot doel een werknemer af te vallen, vandaar dat er vooraf afspraken over worden gemaakt.Uiteraard is deze meting en contract op vrijwillige basis. Met onze aanpak worden meer oplossingen nu wél mogelijk. Een mooi moment om hier mee te beginnen!

Wilt u informatie over onze LEAN werkwijze, meer inzicht krijgen in de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer(s) neem dan contact op met één van onze medewerkers:

Tel: 085 130 0684
Mail: info@compact-groep.nl

Ook bij vragen over de voor en nadelen en berekeningen voor eigenrisicodrager inzake de ZW Flex of WGA kunt u bij ons terecht.

Waarmee kunnen wij u helpen?