WGA casemanagement: gedeeltelijk arbeidsongeschikt en toch aan het werk

Weer aan het werk met een WGA uitkering

Bent u uitzendbureau, eigenrisicodrager, verzekeraar of volmacht en heeft u één of meerdere werknemers die na 2 jaar ziekte in de WGA zijn beland? Dan is het noodzakelijk om de belastbaarheid van uw medewerker goed te blijven volgen. Een WGA casemanager van Compact Werkt is er in gespecialiseerd om ook bij complexe situaties iemand weer aan werk te helpen.

Onze werkwijze

Wij bezoeken de werknemer – bij voorkeur – thuis om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Na de intake wordt snel gestart met de bemiddeling naar werk. Compact Werkt beschikt over meerdere arbeidsbemiddelaars en re-integratiedeskundigen die de geschikte match tussen werkgevers en betrokkene weet te bewerkstellingen.

Compact Werkt beschikt over een regionaal werkgeversnetwerk met meerdere werkgevers. We hebben hierin een landelijke dekking. Op basis van deze nauwe samenwerking zijn plaatsingsmogelijkheden het resultaat.

Door onze eigen visie, eigen werkanalyse model, ICT tooling, arbeidsmarktkennis, werkwijze en uitgebreid werkgevernetwerk (met diverse uitzendorganisaties), zorgt Compact Werkt ervoor dat door lean te werken, er sneller sprake is van een match tussen werkgever en werknemer.

``Een WGA uitkering betekent niet dat iemand nooit meer kan werken. Wij vinden voor iedereen mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Doelstelling

Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen, UWV, beoordeelt namelijk het recht op de WGA-uitkering. Daarna wordt het aan u en de werkgever overgelaten om de uitkering te al dan niet via de verzekeraar of het UWV aan de werknemer uit te betalen. Momenten van herbeoordelingen worden vervolgens niet aan u of de werkgever bekend gemaakt en evenmin adviezen om de werknemer weer te activeren richting werk. Het UWV gaat ervan uit dat de werkgever als eigen risicodrager daar zelf de verantwoordelijkheid voor neemt.

Echter met de wetenschap dat er een forse besparing valt te realiseren op de WGA-reservering zodra de werknemer weer een inkomen weet te verwerven, zult u tijdig moeten onderkennen wanneer de werknemer daartoe in staat is.

Het doel van de inspanningen van Compact Werkt is dat de werknemer leert omgaan met de huidige situatie. Door inzicht te krijgen in de resterende arbeidsmogelijkheden, krijgt de werknemer weer een passend toekomstperspectief. Pas dan kan de werknemer zijn beperkingen accepteren, openstaan voor nieuwe mogelijkheden en, met meer kans van slagen, bemiddeld worden naar passend werk.

Het doel van de bemiddeling naar ander werk is dat uw medewerker werkzaam is in een geschikte functie die voldoet aan alle eisen in het kader van de wet WIA. Compact Werkt heeft dan, voor zover noodzakelijk en relevant, tevens de nieuwe werkgever geïnformeerd over wet en regelgeving.

Werkgebied

Compact Werkt voert trajecten uit door heel Nederland. Indien de betrokkene de arbeidsspecialist van Compact Werkt niet thuis wil ontvangen, dan wordt betrokkene uitgenodigd op één van onze vestigingen in diverse steden.

Wat wij voor de WGA-gerechtigde betekenen

De werknemer heeft de WIA beoordeling gehad en is ingedeeld in de WGA. Nu wil deze persoon weer verder, want er zijn immers nog arbeidsmarktmogelijkheden. De vraag is wat de werknemer nog kan en waar de verborgen talenten liggen.

Compact Werkt beschikt over meerdere expertises, tests en onderzoeken die ingezet kunnen worden om het verborgen talenten naar boven te halen. Misschien heeft de werknemer altijd al docent willen worden of ondernemer, maar is deze kans nooit gezien of genomen. De hamvraag is: waar liggen de mogelijkheden? Met het eigen Compact analysemodel wordt dit inzicht verkregen.

Compact Werkt kan de betrokkene hierin die ondersteuning bieden die nodig is om het vastgestelde doel te bereiken, denk aan scholing, arbeidsbemiddeling, coaching etc.

Samen met de werknemer leggen we de focus op een gedegen basis om weer terug te kunnen keren naar de arbeidsmarkt. Met name de pluspunten bieden meer kansen op werk, dit zijn:

 • Scholingsmogelijkheden
 • Beroepskeuze onderzoeken
 • Werken aan het bevorderen van de belastbaarheid
 • Het starten als zelfstandige of de wens dit te onderzoeken
 • Groep coaching en/of individuele coaching
 • Bemiddeling in het netwerk om de betrokkene te kunnen plaatsen
 • Transparantie naar betrokkene en opdrachtgever t.a.v. de activiteiten
 • Dagelijks is face tot face contact mogelijk
 • Een vast aanspreekpunt
 • Arbeidsdeskundige kennis en uitleg over WGA consequenties bij
 • starten van betaald werk
 • Bij plaatsing ervoor zorgen dat er sprake is van een werkplek die goed aansluit op de mogelijkheden van de werkgever

De start van het traject

Allereerst is een nulmeting van belang. Op basis van de verstrekte informatie van de opdrachtgever en het gesprek met de werknemer stellen we een trajectplan op.

Onderscheidend Participatiemodel

Aan de hand van een eigen participatiemodel wordt inzicht verkregen waar de resterende arbeidsmarkt (on)mogelijkheden liggen. Dit model is ontwikkeld aan de hand van de door TNO erkende arbeidskundige werkscan. Met het arbeidsanalysemodel brengen we alle kansen en de beperkende factoren in kaart. De uitkomst geeft inzicht in:

 • De aandachtsgebieden / ondersteuningsnoodzaak;
 • De actuele competenties, vaardigheden en werkbelastingmogelijkheden.
 • Wat zijn de re-integratie belemmerden factoren en wat zijn de aandachtgebieden.
 • Wat nodig is om te komen tot een duurzame plaatsing in passend werk.

Beveiligd werken

Zowel de opdrachtgever en de betrokkene kunnen buiten de contactmomenten om de uitgevoerde acties en voortgang in de eigen portal bekijken. Middels een eigen inlog wordt informatie uitgewisseld zodat men in een beveiligde omgeving te allen tijde de status en voortgang van het traject kan bekijken. Tevens voldoen we daarmee aan de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens en voorkomen we onnodige datalekken. Op deze wijze kunnen zowel de opdrachtgever als wel de betrokkene te allen tijde terugvinden wat de gerealiseerde activiteiten, aanpassingen en resultaten zijn.

Trajectverloop

Na het kennismakingsgesprek worden onder andere de conclusies uit het participatiemodel verwerkt in het WGA-trajectplan. Hierin staat beschreven wat nodig is om te komen tot een uitplaatsing naar werk. Gedurende het traject wordt per contactmoment geëvalueerd of de gestelde doelen zijn behaald. Periodiek ontvangt u rapportage waarin de voorgang beschreven staat. Indien nodig worden de acties bijgesteld.

De begeleiding

Compact Werkt staat voor no nonsens, aanpakken, maatwerk en kwaliteit. De betrokkene krijgt dan ook niet één, maar meerdere specialisten. De coaching is sterk afhankelijk van de zelfredzaamheid van de werknemer. Als er veel ondersteuning nodig is, krijgt de werknemer die en als deze “selfsupporting” is, dan coachen we meer op afstand. Het uiteindelijke doel is dat de werknemer weer aan het werk gaat. Bij elk contact met de werknemer worden de uitgevoerde acties geëvalueerd en de komende acties uitgestippeld.

Communicatie

Periodiek wordt u op de hoogte gehouden over de uitgevoerde activiteiten. De werknemer krijgt een vast contactpersoon, de WGA casemanager. Er zal via verschillende wegen worden gecommuniceerd:

Minimaal één keer per twee/drie weken overleggen werknemer en de WGA casemanager over de uitgevoerde acties en resultaten: via (huis)bezoeken, e-mail en telefonisch;

De werknemer krijgt een eigen portal. Hij leert omgaan met het digitaal actief zijn en vergroot daarmee zijn mogelijkheden op ander werk samen met uw betrokkene actief zoeken naar vacatures via diverse media (o.a. kranten en internet) Er wordt kennisgemaakt met het netwerk van zowel de werknemer als van Compact Werkt.

Frequente periodieke bespreking en coaching, zowel via (huis)bezoeken, mail en telefoon bespreken van het sollicitatiegedrag van de werknemer; coachen van betrokkene gedurende het traject om zijn motivatie hoog te houden;

Voorbereiding op werkaanvaarding, praktische tips bij aanvang werkzaamheden bij een nieuwe werkgever: o.a. omgaan met beperkingen, belastbaarheid opbouwen (tijdcontingent), interne communicatie, eerste aanspreekpunt, etc..

 • De WGA casemanager coacht en begeleidt uw werknemer bij fysieke en/of psychische vraagstukken en werkt aan de terugkeer naar werk (coaching).
 • De re-integratiedeskundige levert vanuit het netwerk de werknemer de vacatures aan.
 • De arbeidsdeskundige inventariseert en beoordeelt of de functie aansluit op de mogelijkheden en beperkingen.