Klachtenreglement

Inhoud:

1. Klachtrecht
2. Het indienen van een klacht
3. Ontvangstbevestiging
4. Klachtbehandeling
5. Hoorzitting
6. De beslissing
7. (Rechts)bijstand
8. Registratie

1.Klachtrecht

1.1. Voor cliƫnten van Compact Werkt die zich door een gedraging (handelen of nalaten) van een medewerk(st)er onheus bejegend achten of zich in enig persoonlijk belang geschaad menen, staat de mogelijkheid van een klachtprocedure open.

1.2. Onder medewerk(st)er is mede begrepen diegene die in opdracht van Compact Werkt werkzaamheden ten behoeve van de door Compact Werkt op zich genomen taken verricht dan wel heeft verricht.

2. Het indienen van een klacht

2.1. De klacht dient uiterlijk binnen 4 weken na de dag waarop de klager kennis heeft gekregen van de gedraging, te worden ingediend, tenzij blijkt dat de klacht zo spoedig als redelijkerwijs van klager verlangd kon worden, is ingediend.

2.2. Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend en dient te worden gericht aan de Algemeen Directeur van Compact Werkt, Castorweg 19, 8938 BE Leeuwarden.

2.3. Ingeval van klacht wordt de klager gewezen op de klachtenregeling.

3. Ontvangstbevestiging

3.1. De ontvangst van de klacht wordt binnen twee werkdagen door de Algemeen Directeur schriftelijk bevestigd, en klager wordt in het bezit gesteld van een exemplaar van dit klachtreglement.

3.2. De bevestiging bevat naast de datum van ontvangst een beknopte weergave van de klacht.

4. Klachtbehandeling

4.1. De behandeling van de klacht gebeurt door een persoon die niet bij de gedragingen / of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest in casu de Directie.

4.2. Binnen vier weken na de ontvangstbevestiging wordt de klacht afgehandeld met een onderbouwde motivatie waarop het besluit is genomen en de klachten wel of niet in behandeling zal worden genomen.

4.3. In geval een klager meent dat zijn / haar klacht niet naar behoren is afgehandeld dient de klager gewezen te worden op de mogelijkheid om bij blijvende ontevredenheid een klacht in te dienen bij de certificerende instelling en in laatste aanleg bij de Raad voor Accreditatie wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt.

Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van Compact Werkt dienen in eerste instantie bij Compact werkt te worden ingediend, deze behandelt de klacht conform de eigen klachtenprocedure.

Leidt dit niet tot de gewenste afhandeling of gedragsverandering van Compact Werkt, dan kan klager zich wenden tot de certificatie-instelling die het Certificaat Blik op Werk heeft verstrekt. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening door certificatie-instellingen dienen in eerste instantie bij de certificatie-instelling te worden ingediend. De certificatie-instelling behandelt de klacht conform de eigen klachtenprocedure.

Leidt dit niet tot de gewenste afhandeling of gedragsverandering van de certificatie-instelling, dan kan klager zich wenden tot het College voor klachten en Arbitrage voor alle diensten die vallen onder de vlag van het Blik op Werk keurmerk.

5. Hoorzitting

5.1. Indien klager dan wel de Algemeen Directeur daartoe de wens te kennen geeft, wordt binnen twee weken na de ontvangstbevestiging van de klacht een hoorzitting belegd.

5.2. Klager ontvangt een exemplaar van het verslag van de hoorzitting ter goedkeuring waarna binnen twee weken de Algemeen Directeur een beslissing neemt.

6. De beslissing

6.1. De beslissing van de klachtenfunctionaris is met redenen omkleed en wordt in afschrift toegezonden aan klager en aan degene over wiens gedraging is geklaagd.

6.2. Indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is bevonden, wordt tevens aan klager medegedeeld of en zo ja, welke gevolgen binnen Compact Werkt daaraan worden verbonden.

7. (Rechts)bijstand

7.1. Klager heeft het recht zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan door een raadsman of vertrouwenspersoon.

7.2. De kosten van een raadsman of vertrouwenspersoon zijn steeds voor rekening van klager en worden daarom niet door Compact Werkt vergoed.

8. Registratie

8.1. Compact Werkt houdt een geanonimiseerde registratie bij van ingediende klachten, van de aard daarvan, evenals van de naar aanleiding van geheel of gedeeltelijk gegrond verklaarde klachten binnen Compact Werkt genomen maatregelen.

8.2. Deze registratie wordt desverlangd naar de opdrachtgever(s) van Compact Werkt gezonden

Waarmee kunnen wij u helpen?