Outplacement

Outplacement

Het doel van outplacement is het professioneel begeleiden van medewerkers bij het vinden van een nieuwe werkkring, zo veel mogelijk afgestemd op diens ambities en kwaliteiten. Medewerkers worden geconfronteerd met een veranderende organisatie en daarbij behorende wijzigingen in de taak- en/of functie inhoud waardoor een dreigend ontslag aan de orde kan komen. Outplacement trajecten kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. De inhoud en duur is afhankelijk van bijvoorbeeld de branche waarvoor een outplacement wordt uitgevoerd en de regio waarbinnen gezocht wordt. Hieronder zetten wij onze werkwijze uiteen met betrekking tot het outplacementtraject van Compact Werkt en hoe dit vormgegeven kan worden voor uw. Doel: altijd de juiste oplossing bieden.

``De kern van onze begeleiding bestaat uit welke stappen de kandidaat kan zetten om met plezier en op een kwalitatief goede wijze zijn werk te verrichten.``

Onze werkwijze

Onze arbeidsdeskundige zal u vragen om alle relevante informatie te leveren. Na ontvangst van deze informatie volgt een kennismakingsafspraak met uw medewerker. Het kan voorkomen dat ingewonnen informatie tegenstrijdig of niet aanwezig blijkt. Als die situatie zich voordoet, neemt de arbeidsdeskundige weer contact met u op. Wij werken middels het onderstaande stappenplan.

Stap 1) De intakefase en het opstellen van een outplacementplan

Na een analyse van de dossiergegevens zal de arbeidsspecialist uw medewerker uitnodigen c.q. bezoeken voor een intake gesprek. Op basis van alle verkregen informatie zal de arbeidskundige vervolgens een outplacementplan opstellen. Dit plan geeft de conclusies uit de analyse weer, de consequenties ervan, en vervolgens een beschrijving van het uit te voeren traject. Al met al een routebeschrijving naar (passend) werk voor uw medewerker. Nadat dit plan samen met uw medewerker is besproken, wordt het vervolgens aan u voorgelegd.

Stap 2) Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Met uw medewerker zal aandacht besteed worden aan de positie op de arbeidsmarkt. De factoren die van belang zijn voor de nieuwe functie worden in kaart gebracht. Eventuele lacunes worden door gerichte acties gecompenseerd of als aandachtspunt voor de begeleidingsfase en bemiddeling vastgelegd. Ook worden eventueel benodigde competenties besproken. Het kan voorkomen dat in dit kader voor uw medewerker één of meerdere (kortdurende) interventies noodzakelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn een korte individuele sollicitatie instructie en begeleiding waardoor uw medewerker het CV kan aanscherpen zodat de sterke kanten nog meer benadrukt zullen worden. Ook kan een coaching traject noodzakelijk zijn waarin uw medewerker afscheid neemt van de huidige arbeidsrelatie, inzicht krijgt in haar arbeidsmogelijkheden. Deze interventies zullen altijd op offertebasis aan u worden voorgelegd in het outplacementplan.

Stap 3) Intensieve bemiddeling en begeleiding

Om voor uw medewerker een geschikte functie op de arbeidsmarkt te vinden maakt de re-integratiedeskundige gebruik van het grote netwerk van Compact Werkt en een uitgebreide database.

Het doel is dat uw medewerker zo efficiënt en effectief mogelijk bemiddeld wordt naar een passende en duurzame baan buiten uw onderneming. Bij Compact Werkt staat het begrip “de kortste weg naar werk” voorop. Door deze actieve samenwerking krijgt uw medewerker niet alleen een groter werkgeversnetwerk tot haar beschikking maar creëert uw medewerker tevens meer kansen om bemiddeld te worden naar een geschikte functie. Periodiek zal Compact Werkt samen met uw medewerker evalueren en daar waar nodig zullen de outplacement doelen worden bijgesteld en met u en uw medewerker worden besproken. Een onderdeel om uw medewerker kennis te laten maken met nieuwe werkzaamheden is de zogenaamde Proefplaatsing of werkervaring. Dit houdt in dat uw medewerker gedurende een korte periode met behoud van loon op proef bij de nieuwe werkgever ervaring kan opdoen. Indien dit aan de orde komt, zal Compact Werkt u uiteraard hierover raadplegen. Mocht een scholing noodzakelijk zijn om bemiddeling naar werk beter mogelijk te maken dan zal Compact Werkt een scholingsverzoek aan u voorleggen. Hierbij dient te worden aangetekend dat Compact Werkt de mogelijkheden van financiering buiten uw onderneming zal onderzoeken en met u gaan bespreken.

Stap 4) Plaatsing en nazorg

Nadat de kandidaat in een andere baan is geplaatst, wordt er begeleiding op de nieuwe werkplek geboden. Daarnaast wordt de nieuwe functie beoordeeld door de arbeidsspecialist op passendheid in relatie tot het begrip arbeid. Compact Werkt begeleidt de kandidaat minimaal 2 maanden. De kern van deze begeleiding bestaat uit welke stappen de kandidaat kan zetten om met plezier en op een kwalitatief goede wijze zijn werk te verrichten. Het doel van de nazorg is het realiseren van een duurzame plaatsing en de nieuwe werkgever volledig te informeren over wet- en regelgeving.

Stap 5) Resultaat

Uw medewerker wordt bemiddeld naar een andere functie. Compact Werkt heeft dan, voor zover noodzakelijk en relevant, tevens de nieuwe werkgever geïnformeerd over wet en regelgeving

Meer informatie over outplacement

Werkgevers, werkzoekenden, casemanagementbureaus en arbodiensten blijven lang bij ons door het bieden van een hoge kwaliteit en dito serviceniveau. Bovendien bieden wij een landelijke dekking en kunnen dus ook nevenvestigingen en filialen van uw bedrijf bedienen.

Heeft u vragen over onze werkwijze? Heeft u interesse in een outplacementtraject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze diensten zijn landelijk beschikbaar

Naast in ons hoofdkantoor in Leeuwarden, staan onze medewerkers landelijk klaar om u verder te helpen. Kies hiernaast een locatie.
Wij staan u graag te woord!

null