Privacy en de zieke medewerker: hoe gaat u daarmee om?

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG). De Wbp is sinds 1 september 2001 van kracht.

Verzuim en privacy

Als er sprake is van verzuimende medewerkers dan wisselen u, uw arbodienst, re-integratiebureau en eventueel uw verzekeraar gegevens met elkaar uit. Inmiddels is hier veel over geschreven maar hoe dienen we hier mee om te gaan?

Waar staat u als werkgever en wat mag u wel en wat niet?

De werkgever kan de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om een oordeel te geven over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Het doel is dat de werknemer snel weer de werkzaamheden hervat. De werkgever kan dan samen met de werknemer bekijken wat voor werkzaamheden de werknemer (nog) wel kan doen.

Rechten van werknemers

Zieke werknemers hebben recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mogen deze medische gegevens verwerken. De werknemer is mede verantwoordelijk voor zijn eigen herstel en voor een optimale terugkeer naar werk. Het is in het belang van de werknemer om zijn werkgever bij de ziekmelding duidelijk te maken dat hij door ongeschiktheid ten gevolge van ziekte niet in staat is om de bedongen arbeid te verrichten.

Van de werknemer wordt verwacht dat hij zo mogelijk zelf aan de werkgever meldt welke taken of werkzaamheden hij nog denkt te kunnen verrichten en hoe lang hij niet (gedeeltelijk) in staat zal zijn de bedongen arbeid te verrichten. Daarbij hoeft hij niet in te gaan op zijn eventuele functionele of lichamelijke beperkingen. Vaak kan dit een terugkeer beperken. Het gevolg is dat u een sanctie krijgt opgelegd omdat u dit niet heeft gedaan.

Wat stellen de Autoriteit Persoonsgegevens en Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid?

De maatschappelijke kijk op arbeid en ziekte is de laatste tijd veranderd. Vanuit goed werknemerschap (art. 7:611 BW) hoort de werknemer vanaf de eerste ziekmelding mee te werken aan zijn herstel en de terugkeer naar werk. De werkgever betaalt immers ook het loon van de werknemer door (art. 7:629 BW). De werknemer is onder meer verplicht passende arbeid te verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt (art. 7:660a BW). Art 610 BW – lid 1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Wat gaat dit voor u en uw zieke werknemer betekenen?

Om inzichtelijk te maken wat passende terugkeermogelijkheden zijn voor de werknemer, zullen onze casemanager en arbeidsdeskundige u vaker hiernaar vragen. Dat kan betekenen dat ook andere functie mogelijkheden – door de arbeidsdeskundige – onderzocht zullen worden.

Mocht u hier meer over willen weten dan informeren wij u graag.

Waarmee kunnen wij u helpen?