Voorwaarden

1. Definities

Aanbod – Ieder aanbod van Compact Werkt tot het aangaan van een Overeenkomst;

Diensten – Alle (aanvullende) diensten en/of werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door Compact Werkt worden verricht, in de ruimste zin;

Compact Werkt – Compact Reïntegratie B.V., handelend onder de naam Compact Werkt, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (8938 BE) aan de Castorweg 19, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1110194;

Overeenkomst – Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake het door Compact Werkt verlenen van Diensten aan Wederpartij;

Partij(en) – Compact Werkt en Wederpartij c.q. ieder voor zich;

Schriftelijk – Per brief, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;

Voorwaarden – Deze Algemene Voorwaarden van Compact Werkt;

Wederpartij – De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Compact Werkt een Aanbieding doet tot het verrichten van Diensten en/of wie met Compact Werkt een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

2.1.Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2.Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3.De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Compact Werkt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Compact Werkt van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4.In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.5.Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.6.Compact Werkt behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden aan te vullen of eenzijdig te wijzigen.

3. Aanbiedingen

3.1.Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval dertig (30) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2.Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Compact Werkt gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Compact Werkt worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Compact Werkt tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.

3.3.Als Wederpartij aan Compact Werkt met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens mag Compact Werkt uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart Compact Werkt voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte gegevens.

3.4.Een door Compact Werkt aan Wederpartij verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

4. Totstandkoming van overeenkomsten

4.1.Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:
(a) door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;
(b) door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;
(c) doordat Compact Werkt feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.

4.2.De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

4.3.Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Compact Werkt. Compact Werkt is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Compact Werkt is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.

4.4.Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Compact Werkt binden Compact Werkt slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Compact Werkt Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Wederpartij.

5. Prijzen en tarieven

5.1.In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief verschotten (door Compact Werkt te betalen onkosten), declaraties van derden en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

5.2.Nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen wordt het trajectbedrag volledig aan de Wederpartij gefactureerd.

5.3.Wordt door Wederpartij een opdracht verstrekt aan Compact Werkt zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

5.4.Het honorarium van Compact Werkt kan afhankelijk zijn van de uitkomst van de verleende opdracht. Indien het honorarium niet afhankelijk is van de uitkomst, wordt het honorarium berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Compact Werkt.

5.5.Door Compact Werkt verstrekte begrotingen van haar honorarium zijn vrijblijvend en nimmer bindend.

6. Betaling

6.1.Compact Werkt stuurt een factuur naar de Wederpartij voor de door Compact Werkt uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Compact Werkt aangegeven bankrekening. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Compact Werkt bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

6.2.Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 130,-, te vermeerderen met € 30,- aan administratiekosten, onverminderd de bevoegdheid van Compact Werkt om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

6.3.Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 6.1, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

6.4.Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

6.5.Indien Compact Werkt één of meer vorderingen op de Wederpartij heeft die niet voortvloeien uit geleverde diensten of ten behoeve van de voor de Wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten, zal de betaling die van de Wederpartij wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

6.6.Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Compact Werkt op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Compact Werkt jegens Wederpartij.

6.7.Compact Werkt is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Compact Werkt aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

6.8.Alle vorderingen van Compact Werkt op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
(a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Compact Werkt omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Compact Werkt;
(b) indien Compact Werkt de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
(c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

6.9.Compact Werkt is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, is Compact Werkt bevoegd haar verplichtingen op te schorten.

7. Uitvoering opdracht

7.1.Compact Werkt bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Compact Werkt heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de Wederpartij, te laten verrichten door derden.

7.2.Compact Werkt voert haar werkzaamheden uit in overeenstemming met de toepasselijke Beroepsregels voor arbeidsdeskundigen, welke zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Arbeidsrechtdeskundigen (NvvA). De Wederpartij verbindt zich aan de bepalingen van het geldende SKO Certificatiereglement.

7.3.Wanneer de Wederpartij, of diens werknemer, onvoldoende meewerkt bij het uitoefenen van de Overeenkomst, wordt dit schriftelijk aan de Wederpartij kenbaar gemaakt.

7.4.Compact Werkt is nimmer verantwoordelijk voor waar een tweede spoortraject en /of een arbeidsdeskundige werkplek onderzoek is gestart en waarvan de Wederpartij, om die reden, door het UWV een loonsanctie krijgt opgelegd.

7.5.Compact Werk continueert de opdracht wanneer de opdrachtgever deze on hold wil zetten of heeft gezet. Compact Werk blijft invulling geven aan de verplichtingen volgens de Wet verbetering Poortwachter inzake het tweede spoor en/of voor de duur waarvoor het traject is ingekocht.

7.6.Wederpartij kan tot uiterlijk 3 maanden voordat een volledig ingekocht traject (12 maanden) is afgerond, om restitutie van de trajectkosten verzoeken, hierbij geldt een restitutiebedrag van maximaal 10% van het laatst ingekochte trajectbedrag. De formele beëindigingdatum van het traject is 30 dagen nadat het verzoek is ingediend. In dat geval geldt dat nog wel 30 dagen nazorg en administratiekosten in rekening worden gebracht. Een verzoek van Wederpartij tot beëindiging is uitsluitend mogelijk wanneer er voor de werknemer sprake is van vroegtijdige indeling in de WGA. Bij dusdanige beperkingen van de werknemer bij aanvang van het traject waar sprake is van een mogelijke vroegtijdige beëindiging adviseert Compact Werk om een deel van het traject in te kopen van minimaal 3 of 6 maanden. Restitutie is in die situatie niet mogelijk.

7.7. Indien scholing deel uitmaakt van het bemiddelingstraject dan dient dit via Compact Werkt worden ingekocht. Compact Werkt kan daardoor toezien op het procesverloop adequaat verloopt en aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de wet Verbetering poortwachter kan worden voldaan.

8. Vervaltermijnen

8.1.Indien Wederpartij een factuur van Compact Werkt geheel of gedeeltelijk betwist, dient Wederpartij dit binnen veertien (14) dagen na factuurdatum Schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Compact Werkt te melden. Na deze periode vervalt het recht van Wederpartij om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende een tijdige betwisting van de factuur rust op Wederpartij. Betwisting van de factuur ontslaat Wederpartij niet uit zijn betalingsverplichting.

8.2.Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Compact Werkt in verband met verleende Diensten vervallen na één maand na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Compact Werkt. Genoemde termijn is een vervaltermijn en derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 BW.

9. Opzegging

9.1.Compact Werkt en de Wederpartij kunnen de Overeenkomst, voor zover niet anders is bepaald of aangegeven, Schriftelijk opzeggen. Voor de reeds door Compact Werkt verrichte werkzaamheden is de Wederpartij verplicht de met deze werkzaamheden verband houdende kosten, vermeerderd met de betaalde verschotten, administratiekosten en verwerkingskosten te vergoeden overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze Overeenkomst.

10. Ontbinding

10.1.Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Compact Werkt het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Compact Werkt tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Compact Werkt toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Compact Werkt in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

10.2.Ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Wederpartij of als Wederpartij zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Compact Werkt het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Compact Werkt tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Compact Werkt op volledige schadevergoeding.

11. Aansprakelijkheid en verzekering

11.1.Compact Werkt is niet aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Compact Werkt. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Compact Werkt verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Compact Werkt en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

11.2.Compact Werkt heeft op ieder moment het recht om de schade ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

11.3.Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
(a) vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
(b) opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade behoorlijk te verzekeren);
(c) schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door Compact Werkt verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
(d) schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan Compact Werkt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

11.4.Indien:
(a) het voor Compact Werkt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
(b) de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
(c) de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,
dan is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Compact Werkt voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen.

11.5.Wederpartij vrijwaart Compact Werkt van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Compact Werkt verrichte Diensten en/of geleverde Goederen, voor zover Compact Werkt jegens Wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

12. Overmacht

12.1.Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Compact Werkt kan worden toegerekend.

12.2.Onder overmacht als bedoeld in artikel 11.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.
12.3.In geval van overmacht heeft Compact Werkt de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Compact Werkt onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Compact Werkt conform artikel 11.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

12.4.Indien Compact Werkt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

13. Geheimhouding

13.1.Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Compact Werkt gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Compact Werkt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Compact Werkt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1.Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Compact Werkt en Wederpartij berusten bij Compact Werkt. Indien voormelde rechten niet bij Compact Werkt berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Compact Werkt te verlenen.

14.2.Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder toestemming van Compact Werkt de in artikel 13.1 genoemde gegevens aan derden ter hand te stellen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1.Op alle door Compact Werkt gesloten Overeenkomsten, alle daarmee samenhangende verbintenissen en de forumkeuzebepaling als bedoeld in artikel 14.2, is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

15.2.Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Waarmee kunnen wij u helpen?